Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Minőségirányítási rendszer

Elérhetőségek

Minőségbiztosítási iroda:
Telefon: 36/520-420
E-mail: titkar2@ektf.hu

Minőségirányítási Bizottság, elnök:
Farkas Attila
Telefon: 36/523-485
E-mail: f_attila@ektf.hu

Eszterházy Károly Főiskola Minőségirányítási rendszere elektronikus változatban a főiskola minden munkatársa számára felhasználónév és jelszó segítségével elérhető a belső hálózaton.

Minőségügyi nyilatkozat

Minőségpolitikánk

Intézményünk, az Eszterházy Károly Főiskola közel két és fél évszázados felsőoktatási hagyománnyal rendelkező, dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézmény, amely oktatási, kutatási, továbbképzési tevékenységével, felsőfokú szakképzésével, valamint regionális tudásközpont funkciójával hozzájárul az Észak-magyarországi Régió felsőoktatási igényeinek kielégítéséhez.

A főiskolánk oktatási és kutatási tevékenységét szolgáltatásnak tekintjük. Intézményünk vezetői és munkatársai elkötelezettek a minőségkultúra iránt. Munkatársaink elkötelezettsége, motiváltsága, csapatszelleme, felelősségteljes munkavégzése és eredményorientáltsága biztosítja, hogy partnereink igényeinek szem előtt tartásával valódi értékeket nyújtsunk.

Minőségcéljaink:
 

 • folyamatos megújulási képesség a szolgáltatás fejlesztés területén
 • hosszútávon a fenntartható és kiváló felsőoktatásra, kutatásra és más szolgáltatásokra törekvés
 • a jövő generációjának a fenntarthatóságra és a minőségre való oktatása és nevelése
 • partnerközpontú működés és kommunikáció
 • partnereink számára megbízható és a munkaerő-piacon felhasználható tudás nyújtása
 • erőforrásaink gazdaságos és eredményorientált működtetése
 • egészséges és biztonságos környezet megvalósítása


Céljaink megvalósítása érdekében alkalmazott eszközeink és értékeink:
 

 • hatékony, minőségirányítási rendszer bevezetése és folyamatos fejlesztése
 • új stílusú, dinamikus, intézményi és kari vezetés
 • az oktatási, kutatási és szolgáltató tevékenység állandó fejlesztése, javítása
 • szervezeti egységenkénti, folyamatközpontú működés
 • partneri elégedettségre fókuszált tevékenység
 • munkatársaink bevonása és képzése folyamataink hatékonyságának és hatásosságának növelése érdekében
 • munkatársaink kreativitásának és kiváló szaktudásának kamatoztatása intézményünk fejlesztése érdekében

A minőség

A főiskola menedzsmentje minőségnek nem csak a szolgáltatás és az irányítási rendszer kiválóságát tekinti, hanem olyan átfogó tartalomként határozza meg, amely magában foglalja a gondolkodás, a környezet, az életmód-életvitel, a társadalmi, gazdasági kultúra egészét.

Felfogásunkban a minőségi munka hatékony szervezet létrehozását, minőségszemléletű vezetési elvek megvalósítását, a minőség folyamatos mérését, és az eredmények továbblépésre mozgósító elismerését a minőségjavítást lehetővé tevő tervezési, megelőző technikák alkalmazását, valamint a szervezet egészére kiterjedő képzést foglalja magában.

A minőségirányítási rendszerben szabályozott tevékenységi körök

A főiskola minőségbiztosítási rendszere a közvetlen felsőoktatási feladatok körében végzett tevékenységekre terjed ki. Nem része a rendszernek a gyakorlóiskolák, a központi könyvtár és a kollégiumok tevékenységének szabályozása. Ezen szervezeti egységek eltérő szakterületeket képviselnek, ezért a területüknek megfelelő szakspecifikus rendszer kiépítése történhet meg.

A folyamatos fejlesztés stratégiája

A minőségi követelmények teljesítési képességének növelését, a kiválóságra való törekvést a minőség folyamatos fejlesztésével kívánjuk elérni. A menedzsment álláspontja szerint a minőségirányítási rendszernek egyes területeken a működés ritmusához kell igazodnia, ezért tartja fontosnak a rendszer éves ciklusokra kidolgozott rendszeres ellenőrzései mellett a rendszer folyamatos fejlesztését.
A minőségfejlesztés során meghatározzuk a minőség új előírásait, beleértve a szolgáltatásfejlesztést, a folyamat-szabályozást, a megfelelőség-szabályozás fejlesztését is.
A minőségfejlesztést összetett cselekvéssornak tekintjük, amely egyidejűleg a múltra irányulva törekszik a hibák korrigálására, kijavítására, illetve a hibát előidéző tényezők kiküszöbölésére, valamint a jövőre irányulva a lehetséges hibák megelőzésére.

A minőség folyamatos fejlesztése érdekében:
 

 • minőségfejlesztési programot dolgoztunk ki, amely szabályozza az intézmény működésének folyamatát összhangban a főiskola belső szabályzataival, illetve a jogszabályi előírásokkal.
 • a minőségfejlesztési program megvalósításának biztosításához éves szintű minőségügyi tervet készítünk. Ehhez a szervezeti egységek szintjén meghatározzuk az adott évre kitűzött operatív tevékenységeket. Intézkedéseket teszünk a minőségmutatók célértékeinek javítása, valamint az aktuális intézményi célok megvalósítása érdekében.
 • a minőségirányítási rendszer hatékonyságát mérlegelve rendszeresen értékeljük a szolgáltatási folyamatok fejlesztési lehetőségeit.

Az értékelésnél az alábbi fő szempontokat vesszük figyelembe:

 • az előző évben megfogalmazott minőségcélok
 • mérési adatok értékelése és a szükséges beavatkozások
 • az érvényben lévő főiskolai szabályzatok felülvizsgálata és összehangolása
 • a minőségi mutatók célértékeinek felülvizsgálata
 • a partnerek észrevételei
 • az új minőségcélok és az éves tervek elkészítése

Az értékelési folyamatnál különös hangsúlyt helyezünk a MAB önértékelési szempontjaira, amelyek alapján önértékelést végzünk annak érdekében, hogy a főiskola akkreditálhatósága minden időszakban biztosítható legyen.
Az éves értékelések alapján felülvizsgáljuk a minőségfejlesztési programot. Szükség szerint módosítjuk, lehetőséget teremtve az értékelés és fejlesztés javítására.

A minőségirányítási szervezet bemutatása

Minőségbiztosítási Iroda


Ellátja a minőségüggyel kapcsolatos adminisztrációs, nyilvántartási, adat- és dokumentációkezelési feladatokat, közreműködik a szükséges információk összegyűjtésében, feldolgozásában.

Minőségirányítási vezető

A rektor által kinevezett személy, akinek feladata a minőségirányítási rendszer folyamatainak irányítása, megfigyelése, értékelése és koordinálása, a rendszer hatékony és eredményes működésének elősegítése érdekében.

Minőségfejlesztési programigazgató

A rektor által kinevezett személy, aki a Minőségbiztosítási Iroda vezetője. Feladata jelentés készítése a rektor részére, folyamatos kapcsolattartás a közvetlen partnerekkel és egyéb érdekelt felekkel a minőségirányítási rendszerre vonatkozó kérdésekben az akadémiai tevékenység feltételrendszerére, minőségére vonatkozó információk meghatározása és összegyűjtése az éves összefoglaló jelentés elkészítése, ezzel kapcsolatos javaslatok kimunkálása, valamint az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság és a Szenátus elé terjesztése.


Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság

A testület a Szenátus javaslattevő testülete. Ellátja a főiskola minőségügyi szervezetét és működését szolgáló szabályozást, folyamatosan ellenőrzi a minőségügyet, a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztését. A testület évente rendszeresen értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a főiskolán működő képzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeinek fennállását, összegzi az oktatási és kutatási tevékenység éves jelentését, valamint intézkedési javaslatait a Szenátus elé terjeszti. A Szenátus a jelentést megvitatja és jóváhagyja.

A karokon kari minőségfejlesztési bizottságok működnek.

Minőségi Körök


A rendszer folyamatos fejlesztését a minőségi körök működése biztosítja. A körök a főiskola egy-egy tevékenységi területéhez tartozó kislétszámú csoportok, melyek gyakorlati célokból rendszeresen találkoznak. Feladatuk a minőségi, hatékonysági, biztonsági, munkakapcsolati, költségjellegű és már problémák megvizsgálása, elemzése és megoldása. A körök fontos tevékenysége: kapcsolatok kiépítése a munkatársak és a főiskola vezetése között.

Folyamatgazdák

A szabályozott folyamatok felelősei, akik figyelemmel kísérik a folyamatra vonatkozóan a külső és belső szabályzatok betartását, érdemi, tartalmi érvényesülését, értékelik azok alakulását, és javaslatokat dolgoznak ki a szükséges módosításokra, fejlesztésekre, frissítésekre.

Problémamegoldó minőségi körök, fejlesztő teamek

A minőségirányítási rendszer egyes területeinek, elemeinek továbbfejlesztése vagy javítása érdekében a rektor problémamegoldó minőségi köröket nevezhet ki, akik közreműködnek a minőségügyi audit feladatainak ellátásában is.

A dokumentációs rendszer bemutatása, a dokumentumok kezelésének rendje

A minőségirányítási alapdokumentumok

 • minőségirányítási kézikönyv
 • minőségirányítási eljárások, utasítások
 • minőségirányítási űrlapok

A minőségirányítási kézikönyv

Az intézmény vezetése által jóváhagyott, a minőségirányítási vezetés által kiadott összefoglaló leírás az intézmény minőségirányítási rendszeréről.
A kézikönyv önmagában, valamint a hivatkozott eljárásokon, szabályzatokon keresztül szabályozza az intézmény működését. Egy-egy fejezet, eljárásleírás vagy űrlap módosítása (újabb kiadása) esetén, a kézikönyv újabb, eggyel nagyobb sorszámú változata keletkezik, amely a rektor jóváhagyó aláírása után kerül a példánytulajdonosokhoz.

Minőségirányítási eljárások

A minőségirányítási vezető által szerkesztett és a rektor által jóváhagyott leírások a főbb folyamatokról és tevékenységekről, amelyek tartalmazzák a teendők leírását és a felelősségi köröket.

Minőségirányítási utasítások

A munkahelyi vezetők által kiadott, a minőségirányítási vezető által jóváhagyott rendelkező leírások, a minőségirányítási rendszer érvényességi tartománya alá tartozó egyes tevékenységek részletes, pontos szabályozásáról.

Minőségirányítási dokumentumsablon

A minőségirányítási dokumentumok szerkezeti elemeivel szembeni követelményeket tartalmazza.

Minőségirányítási űrlapok

A minőségirányítási vezető által kiadott, a rektor által jóváhagyott üres bizonylatok, sablonok, amelyek használatát az eljárások, illetve utasítások teszik kötelezővé.

Intézkedési tervek

A minőségirányítási vezető által kiadott, a rektor által jóváhagyott projekttervek, amelyeket az intézmény vezetése határoz meg az intézményi működés értékelésekor. Az intézkedési tervek és intézkedések határozzák meg az intézményi szintű folyamatos fejlesztési tevékenységeket.

Követelmények, specifikációk

A minőségirányítási dokumentációs rendszer dokumentumai, melyek a szerződések, tevékenységek, termékek és szolgáltatások követelményeit tartalmazzák. Elkészítésük rendjének meghatározása a minőségirányítási kézikönyv egyes fejezeteiben, az eljárásleírásokban (szabályzatokban) és a minőségirányítási utasításokban történik meg.

Bizonylatok

A minőségirányítási és szakmai tevékenység során keletkező nyilvántartások, igazolások, feljegyzések és rögzített adatok, amelyek készülhetnek szabad formában vagy az előírt űrlapokon papíron és/vagy elektronikus formában.