Irodalmi proszeminárium

Kötelező tanegység

 

Oktatók neve:

Nappali szakon:

Dr. Bednanics Gábor

Kondor Tamás

Dr. Kusper Judit

 

Levelező szakon:

Dr. Szentesi Zsolt

Tantárgy összóraszáma: 30

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
Az irodalmiság mibenlétének, az irodalom tanításához legszükségesebb alapismeretek, kutatási-feldolgozási módszerek gyakorlati elsajátítása, a művésziség/irodalmiság középpontba helyezésével. Az interpretációhoz nélkülözhetetlen kutatási eszközök, módozatok és nyelvezet, és publikációs formák gyakorlatközpontú megismerése és használata. Önálló műelemző kiselőadások tartása és dolgozatok készítése. A XX. század néhány fontosabb műértelmező iskolájának, illetve eljárásainak gyakorlati megismerése.

A tantárgy tartalma:
Irodalomtudományi alapfogalmak. Publikációs formák az irodalomtudomány köréből. (A következő fogalmak megbeszélése: irodalomtudomány, irodalomtörténet, irodalomelmélet, irodalomesztétika, irodalomkritika, filológia, kritikai kiadás, irodalmi atlasz, irodalmi lexikon és enciklopédia, írói szótár, irodalmi bibliográfia, valamint monográfia, tanulmány, műelemzés, esszé, recenzió.) A XX. századi irodalomtudomány néhány irányzata.
(A következő fogalmak megbeszélése: szemiotika, hermeneutika, strukturalizmus, fenomenológia, explication de texte.) Különböző (elsősorban lírai műnembe tartozó (műalkotások részletes interpretációja (egyénenként és közösen), a hozzájuk kapcsolódó szakirodalom feldolgozása. (Félévente és tanáronként meghirdetett programok alapján.) Ezen értelmezések képezik a félévi munka nagy hányadát.

A számonkérés módja:
Az órai munkán és a házi feladatokon túl a félév során egy recenzió készítése, egy olvasmányok ismeretére vonatkozó zh és egy műelemző dolgozat elkészítése.

 

  Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.