Irodalomtörténete I.

szigorlat

 


Oktatók neve: Dr. Ludányi Mária, Kondor Tamás
Tantárgy összóraszáma: 15

 

EURÓPA KÖZÉPKORI KULTÚRÁJA

A középkori kultúra jellemzői, világ- és művészetszemlélete.

Szellemi mozgalmak a középkorban.

A vallásos irodalom jellemzői. A lovagi epika és líra főbb típusai, témái és jelentősebb képviselői. A városi költészet kialakulása.

A középkor alkonya. Dante, Villon.

 

A RENESZÁNSZ KOR IRODALMA

A reneszánsz művészet történelmi, gazdasági, világszemléleti alapjai.

A reneszánsz antikvitás-kép, a neoplatonizmus, a szépség kultusza. A tudós humanisták. A reformáció történeti és kulturális szerepe a reneszánszban. A késő-reneszánsz, manierizmus művészetfelfogása.

A reneszánsz líra, epika, dráma. Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Tasso, Rabelais, Cervantes, Shakespeare.

 

A magyar reneszánsz.

A magyar reneszánsz irodalom korszakai, egyes szakaszainak jellemzése. Kulturális központok, szellemi áramlatok, külföldi hatások, a latin nyelvű reneszánsz irodalom (líra és epika). Janus Pannonius, Bonfini, Galeotto Marzio. A humanista történetírás Bonfinitól Istvánffy Miklósig. A latin nyelvű reneszánsz irodalom.

A magyar nyelvű verses epika típusai és főbb képviselői a 16. században. Krónika, história, históriás ének, széphistória. Biblikus témájú históriák. Tinódi, Ilosvai, Sztárai, a névtelenek.

A reformáció Magyarországon. Kulturális hatása (könyvnyomdák, iskolák, művelődési központok).

A magyar nyelvű biblia. Erasmus és a magyar erasmisták, Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Sylvester János. A teljes magyar biblia: Károly Gáspár.

A szépprózai elbeszélés, Heltai Gáspár. A magyar nyelvű vallásos és világi líra. Zsoltárfordítások, könyörgések. A szerelmi költészet kezdetei és kiteljesítője: Balassi Bálint.

A magyar nyelvű dráma. Protestáns vitadrámák, Sztárai Mihály. A tragédia: Bornemissza Péter; a komédia: Balassi Bálint.

A késő-reneszánsz sztoikus, manierista irodalma. Rimay János, Szenci Molnár Albert.

 

A BAROKK KOR IRODALMA

A tridenti zsinat, a megreformált katolikus egyház szerepe a művészetben. A kor világfelfogása. Az egyházi és világi reprezentáció művészi eszközei. A korstílus jellemzése.

Az eposz virágzása, Milton.

A későbarokk és a rokokó.

A magyar barokk irodalma.

A jezsuita rend tevékenysége Magyarországon. A vallásos barokk irodalom, prédikáció, elmélkedés, vita. Pázmány Péter, Veresmarti Mihály.

A vallásos líra: Nyéki Vörös Mátyás.

A főúri barokk költészet. Zrínyi Miklós, Apáczai Csere János, Bethlen Miklós.

Az önéletírás mint kordokumentum a 17–18. században. Kemény János, Bethlen Miklós, Bethlen Kata, II. Rákóczi Ferenc.

A rokokó irodalma. Mikes Kelemen, Amade László.

 

A KLASSZICISTA ESZMÉNY

Az antikvitás újraértelmezése, a francia klasszikus dráma. Corneille, Racine, Moliere.

 

A FELVILÁGOSODÁS IDŐSZAKA

A társadalmi-történeti háttér.

A felvilágosodás filozófiája, világképe, a legjellemzőbb gondolkodási formák képviselői, az enciklopédisták.

A magyar felvilágosodás sajátos vonásai.

Az irányzatok sokfélesége az európai irodalomban, a felvilágosult klasszicizmus, viszonya a rokokóhoz, a szentimentalizmushoz és a romantikához.

A felvilágosodás főbb képviselői az európai irodalomban. Voltaire, Rousseau, Diderot; Swift, Defoe, Fielding; Lessing, Goethe, Schiller.

 

Eszmei és művészi törekvések a magyar irodalomban.

A társadalmi haladás és nemzeti művelődés programja. Bessenyei, Batsányi, Verseghy, Szentjóbi Szabó László.

A nemesi konzervativizmus, Kisfaludy Károly.

Népiség és népiesség. Fazekas, Gvadányi, Orczy.

Klasszicista törekvések és kísérletek. Kazinczy, Berzsenyi, Rájnis, Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós.

A szentimentalizmus. Ányos, Kármán, Dayka.

Klasszikából a romantikába. Katona József.

A korszak eszmei és művészi szintézise. Csokonai Vitéz Mihály.

 

A ROMANTIKA KORA

A romantika társadalmi gyökerei és periodizációja. Romantikus életérzések – romantikus világkép. A romantika esztétikája.

A kelet-európai és a magyar romantika sajátos vonásai.

A francia romantika általános jellemzése választott példák alapján. Byron, Shelley, Keats, Walter Scott.

A német romantika általános jellemzése választott példák alapján. Novalis, E.T.A.

Hoffmann, Hölderlin, Heine.

Az orosz romantika. Puskin, Lermontov.

 

A realizmus kibontakozása, a realista nagyregény kialakulása a francia, az angol és az orosz irodalomban. Balzac, Stendhal, Dickens, Thackeray, Gogol.

Romantika és realizmus a magyar irodalomban.

Kisfaludy Károly és az Auróra-kör. Bajza, Czuczor, Toldy.

A kiteljesedett romantika. Kölcsey, Vörösmarty.

A magyar regény kibontakozása a romantika és a realizmus jegyében.

Jósika, Fáy, Eötvös József.

Drámairodalmunk a reformkorban. Szigligeti Ede.

A korszak eszmei és művészi szintézise: Petőfi Sándor.

 

 

Megjegyzések:      

1. A szigorlat írásbeli teszt elkészítéséből és szóbeli feleletből áll.

2. A tematikába foglalt valamennyi témakör ismerete szükséges, a kiemelt alkotók munkásságának részletes bemutatása alapkövetelmény.


Tételek

 

 

  Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.