Esztétika - Kötelezően választható tanegység


Oktató neve: Dr. Loboczky János, CsC
Beosztása: tanszékvezető főiskolai tanár
Tantárgy összóraszáma: 15

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
A tárgy célja az esztétika néhány alapfogalmának megismertetése, a műelemző készség gazdagítása, esztétikai szempontok figyelembevételével. A hallgatók ismerjék meg az esztétikum képződésének, illetve szerveződésének legalapvetőbb sajátszerűségeit, a művészetfilozófia specifikumait.

A tantárgy tartalma:
Az esztétika fogalma, tárgya, elhatárolása és felosztása.
Művészet és valóság. A különösség kategóriája.
Az esztétikai viszony. A katarzis.
A művészi tárgy. Az egynemű közegek rendszere. A műelemzés esztétikai problémái.
Az esztétikai normák és értékek.
Az esztétikai minőségek. A tragikum.
A szép mint esztétikai kategória.
A művészet eredete.
A művészetalkotó tényezők.
A művészet funkciói.

A tantárgy oktatásának időterve:
Összóraszám: 15
Félév-igény: 1
Elméleti stúdium (előadás).

Az évközi ellenőrzés módja:
Egy ZH.

A számonkérés módja:
Kollokvium (1 kreditpont).

A kötelező irodalom jegyzéke:

Szakirodalom:
1. Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. Bp., 1997.
2. Barta János: Néhány szó a tükrözési elméletről. In.: uő.:Élmény és forma. Bp., 1965. 5-28.
3. Barta János: Kifejező funkció és kifejező stílus. Uo. 59-78.
4. Fülep Lajos: Az emlékezés a művészi alkotásban. = A művészet forradalmától a nagy forradalo-mig. Bp., 1974. II. kötet, 605-651.
5. Fülep Lajos: Művészet és világnézet. Bp., 1976. A címadó tanulmány: 260-309.
6. Kant: Az ítélőerő kritikája. Ford.: Papp Zoltán. Ictus, 1997. A szép analitikája. 117-162, 218-267.
7. Hegel: Esztétika. (Röv. kiad.) Ford.: Tandori Dezső. Gondolat, Bp. 1974. Bevezetés az esztétiká-ba. 5-37.
8. Lukács György: Az esztétikum sajátossága. Ford.: Eörsi István. Magvető, Bp. 1978. I. k.: A műal-kotás saját világa és A szubjektum-objektum viszonya az esztétikában c. fejezetek
9. Gadamer: A szép aktualitása. Ford.: Bonyhai Gábor. In: A szép aktualitása. Vál.: Bacsó Béla. T-Twins, Bp. 1994. 11-85.

A javasolt irodalom jegyzéke:
1. Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. Bp., 1997.
2. Arisztotelész: Poétika. Ford.: Sarkady János. Kossuth, Bp. 1992.
3. Lukács György: A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. A regény elmélete. Ford.: Tandori Dezső. Magvető, Bp. 1975. 15-162.
4. Almási Miklós: Anti-Esztétika. T-Twins, Bp. 1992. 7-161.
5. Heidegger: A műalkotás eredete. Ford.: Bacsó Béla. Európa, Bp. 1988.
6. Peter Szondi: Bevezetés az irodalmi hermeneutikába. Ford.: Bonyhai Gábor. T-Twins, Bp. 1996.
7. Szöveg és interpretáció. Szerk.: Bacsó Béla. Cserépfalvi, Bp. 1991.
8. Az esztétika vége - vagy se vége, se hossza. A modern esztétikai gondolkodás paradigmái. Vál.: Bacsó Béla. Ikon, Bp. 1995.
9. Bacsó Béla: A megértés művészete - a művészet megértése. Magvető, Bp. 1989.


  Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.