További információk

  További információk
  Eszterházy Károly Főiskola
  Magyar Irodalomtudományi Tanszék
  Tel.: (36) 520-475

 

 

 

 

 

 

 


 

A képzés általános célkitűzései:
A hagyományos tanárképzésben szakként sem a táncpedagógus-, sem a dráma-pedagógusképzés nem kapott helyet. Ugyanakkor a NAT kiemelten kezeli mint műveltségi részterületet a tánc- és drámapedagógiát, melyek kiindulópontját a hagyományőrzés jelenti, s a verbális és nonverbális kifejezőképesség fejlesztésén, az improvizációs technikák elsajátításán át juttatja el a tanulókat a mindennapi élet jelenségeinek megismeréséig, valamint a műalkotások elemzéséig. Képzésünk ennek megvalósításához kíván segítséget nyújtani, azaz hogy az érdeklődők magukévá tehessék ennek a viszonylag kevésbé ismert, de a tanításban véleményünk szerint igen jól felhasználható módszernek az alapjait.

A képzés célja, hogy a vizsgák és az elkészített diplomamunka megvédése után a kollégák képesek legyenek a NAT-ban megfogalmazott tánc- és drámapedagógiai ismeretek integrált felhasználására, azaz mindennapi munkájukba, a szaktárgyak oktatásába, illetve egyéb iskolai programokba beépíteni a hagyományőrzés főbb elemeit; ismerjék a nemzeti és nemzetiségi kultúrák alapvető mozdulat-, dallam- és szókincsét, szertartásait és hiedelemvilágát. Legyenek képesek különböző technikákat tartalmazó összetett improvizációkra mozgásban, táncban. A drámapedagógia révén sajátítsák el önmaguk és társaik teljesebb megismerését, ezt a fajta információszerzést és -átadást. A végzett tanárok legyenek képesek a személyiségfejlesztés és -alakítás drámapedagógiából ismert újszerű technikáinak átadására, mely egyúttal számukra is a tanulók megismerésének egy újfajta útját jelentheti.

A képzés leírása
A kurzusok legelsősorban gyakorlatorientáltak, ami azt jelenti, hogy az órák kb. kétharmada ilyen jellegű. (Emiatt hiányzásoktól csak a legritkább esetekben tudunk eltekinteni.)

A foglalkozások e stúdiumok keretében kiscsoportosak, ami szerintünk nemcsak az anyag könnyebb és közvetlenebb elsajátítását teszi lehetővé, hanem arra is módot ad, hogy a résztvevők kérdezhessenek, bizonyos feladatokat újra és újra elpróbálhassanak, eljátszhassanak. A képzésben olyan anyagrészek szerepelnek, melyek a tánc- és drámapedagógia alapjainak elsajátításához elengedhetetlenül szükségesek, ugyanakkor fontosnak tartjuk a gyakorlati tudnivalók elméleti megalapozását is.

A képzés kiemelten fontos területei:

 • a tanári mesterség időszerű kérdései
 • dráma- és tánctörténet
 • zeneelmélet
 • játékpszichológia, csoportlélektan
 • anatómia, gimnasztika, tánctechnika
 • ünnepek, folklór
 • táncismeret
 • mozdulatelemzés, táncjelírás
 • drámapedagógia, dramaturgia
 • a hagyomány játékai - alapozó drámajátékok
 • módszertan (alkalmazott drámajáték, tánctanítás)
 • bábjátékos ismeretek

A képzés időtartama: 4 félév - 450 óra
Indulási létszám: 20-25 fő
Képzési hely: Eger, Eszterházy Károly Főiskola; vagy esetleg miskolci helyszín, amennyiben legalább 25 fő jelentkezik
A képzés költsége: 88.000,- Ft/fő/félév
Végzettséget igazoló irat: főiskolai oklevél (tánc- és drámapedagógus diploma)


Kiknek ajánljuk a képzést?
Olyan általános iskolai tanítóknak valamint tanároknak, ill. óvópedagógusoknak, akik érdeklődnek a fent megjelölt témák, új oktatási módszerek, illetve e sokáig elhanyagolt szakterült iránt. Úgy véljük, hogy a tánc- és drámapedagógia által a kollégák nemcsak színesíteni képesek oktatási munkájukat, hanem új lehetőségek birtokába jutnak mind a szakképzés területén, mind a tanulókkal való foglalkozásban, személyiségük megismerésében és alakításában. Emellett tudásukat a különböző iskolai rendezvények illetve színjátszó körök, iskolai színpadok vezetése során is sokszorosan kamatoztatni tudják.


A képzés intézményi feltételei
A tánc- és drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak (ún. másoddiplomás képzés) személyi és tárgyi feltételei teljes mértékben adottak intézményünkben. A képzésben közreműködő tanszékek (irodalomtudományi, pszichológia, pedagógia, testnevelés, ének-zene, nyelvészet) felszereltsége minden tekintetben megfelelőnek mondható, s a főiskola rendelkezik az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges helyi-ségekkel, berendezésekkel és eszközökkel.

A képzésben gazdag oktatói tapasztalattal rendelkező tanári gárda működik közre, akik mind a nappali, mind a posztgraduális képzésben sokirányú szakmai tapasztalattal bírnak. Képzésünk színvonalát az is emeli, hogy olyan külső szakembereket is bevonunk a munkába, akik az adott szakterület országosan is elismert hírű, jelentős szakmai múlttal rendelkező oktatói.
Emellett értékelő lapokkal, valamint a hallgatókkal folytatott személyes beszélgetésekkel is igyekszünk eleget tenni a minőségbiztosítás követelményeinek.


A jelentkezéssel kapcsolatban további információk
Eszterházy Károly Főiskola

Magyar Irodalomtudományi Tanszék

Dr. Szentesi Zsolt tanszékvezető főiskolai tanár

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Tel.: 36/520-475

A jelentkezés feltétele: a főiskola Tanulmányi Osztályán igényelhető jelentkezési lap kitöltése és elküldése. (E jelentkezési lap nem azonos azzal a jelentkezési lappal, amelyet bármely felsőoktatási intézményben továbbtanulni szándékozó jelölt ki kell, hogy töltsön, s legkésőbb március 1-ig postázzon. A tánc- és drámapedagógia szakra minden év augusztus 30-ig lehet jelentkezni a fentebb említett jelentkezési lap kitöltésével.)

Cím:

Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi Osztály

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Tel.: 36/520-400/2029

Köröskényi Erzsébet (tanulmányi előadó)

 

  Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.