Napköziotthon, tanulószoba, iskolaotthon

Napköziotthon, tanulószoba, iskolaotthon

1. A napközi otthoni nevelés funkciói

 • Nevelés és személyiségformálás – erkölcsi értékek kialakítása és fejlesztése; normák átszármaztatása
 • Professzionalizálás – a munkaerőképzéshez az alapok, az ismeretek, a jártasságok, a készségek és a képességek megadása, fejlesztése
 • Kulturális
 • Gyermekvédelmi


2. A napközi otthon célja és feladatai

 • Céljai – az általános iskolai nevelés-oktatás céljának megvalósítása; a családi nevelés részbeni pótlása; szocializáció és a pozitív irányú személyiségformálás; gyermekvédelmi és szociális funkció betöltése
 • Feladatok – értelmi nevelés; hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének segítése; tanulási zavarok megoldása; tanulmányi előmenetel segítése; az ismeretek felhasználása és alkalmazása; az aktivitás és kreativitás erősítése; erkölcsi nevelés; a szabadidő kulturált eltöltésére nevelés; egészséges életmód megalapozása


3. A napközi otthoni nevelőmunka feltételrendszere

 • A humán erőforrás biztosítása – sokirányú érdeklődés és tájékozottság; testi-szellemi frissesség; jó mozgáskészség; gyermekszeretet; szervezőképesség
 • Az otthonosság megteremtése a napközi otthonban – pszichés légkör; tárgyi-dologi feltételek


4. A napközi otthoni szabadidő

 • A szabadidő funkciói – elősegíti a személyiségfejlődést; biztosítja a pihenést, a szórakozást, a játékot, a művelődést
 • A szabadidő tevékenységek feladatai – biztosítsák a tevékenységek szabad megválasztását ; oldják a napi tevékenységek okozta feszültségeket; kielégítsék az egyéni érdeklődést; segítsék a tehetségek fejlődését; biztosítsanak szervezeti kereteket az egyéni neveléshez


5. A szabadidő eltöltésének fő irányai, tartalmi lehetőségei

 • Aktív tanulás-művelődés – szakkörök, versenyek, pályázatok, művészeti tevékenységek
 • Passzív művészeti és tudományos művelődés – múzeumok, színházak, mozik, hangversenyek rendszeres látogatása; ismeretterjesztő előadások meghallgatása
 • Sportolási és testedzési alkalmak – természetjárás, táborozás, turizmus
 • Társas együttlétek – klubdélutánok
 • Speciális órák – nyelvtanulás; ének- és hangszertanulás; olvasás; zenehallgatás; társasjátékok; rajzolás; internet; könyvtárlátogatás; kreatív hobbitevékenységek


6. A napközi otthoni tanulás irányítása

 • A tanulási környezet kialakítása – megfelelő tér; világítás, szellőztetés; a tanulási környezet gazdagítása, tompítása, szűkítése, tágítása, egyszerűsítése
 • Nevelői tennivalók a tanulásirányítási folyamatban - tájékozódás; problémák tisztázása, időtervezés; differenciált segítséggyújtás tervezése; ellenőrzés, értékelés


7. Differenciálás a napközi otthoni tanulási tevékenységben

 • A tanulást meghatározó egyéni képességek – általános intellektuális fejlettségi szint; alapképességek, alapkészségek szintje; a cselekvés képessége
 • A tanulók munkaképességének színvonala – a tanulók önálló munkájának szintje; az önellenőrző képesség szintje; a tanulás tempója, módszerei; a nehézségekhez való hozzáállás; a tanulók égészségi és érzelmi állapota
 • A tanulók motiválása
 • Differenciálás a tanulási folyamatban